ทศรถยนต์ นนฺทนฺ บิดา กิโศริ-สีตาราม มนัสหาร โชริ

jumbo jili
พระนางสีดาลูกสาวของพระผู้เป็นเจ้าพ่อ แล้วก็พระราม บุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ คู่สมรสนี้ และธรรมสวยงามอันแปลกของคู่ชีวิต ยั่วยวนใจให้ความร่าเริงสดใสร่าเริงเกิดขึ้นแก่ผู้จงรักภักดีของท่าน บุคคลผู้รำลึกคิดถึง คู่ชีวิตคู่นี้ กับด้วยใจจริงที่เป็นสมาธิ เขาย่อมเข้าถึงความเงียบสงบอันสูงสุดอย่างแน่แท้ การที่จะทำให้ความมั่นหมายของผู้จงรักภักดีอันเป็นสุดที่รักของท่านเสร็จ บริบูรณ์ ท่านเป็นราวกับโคกัมเธนุ และก็ต้นไม้กัลปะ ท่านทรงอวตารลงมาเพื่อตั้งกฎระเบียบที่ธรรมะ พระรามลูกชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ไม่ใช่บุคคลปกติสามัญ แม้กระนั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้หาที่สุดไม่ได้และก็สูงสุด หนังสือพระเวทรวมทั้งอุปนิษัทก็รับประกันข้อเท็จจริงอันนี้
ราม เอว ปรมฺพระพรหม ราม เอว ปรมฺ ตปห

สล็อต
ราม เอว ปรมฺ ตตฺวมฺ ศรี ราโม พระพรหมตเกลื่อนกลาด มฺ
ความหมายก็คือว่า พระรามเป็นพระผู้เป็นเจ้าเจ้าผู้สูงสุด พระรามเป็นความจงรักภักดี ศรี รามเป็นสิ่งสูงสุด และก็ศรีรามผู้ช่วยให้ปลอดภัย ท่านปรากฏคราวแรกในลักษณะของพระวิษณุ และก็พระวิษณุองค์เดียวกันนี้ ปรากฏเป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ที่เป็นพระราม เนื้อความตั้งแต่นี้ต่อไป ย่อมพิสูจน์ให้มองเห็นถึงใจความข้างต้น
วิษณุริธ ปรมฺสย วิทวาน ชาโต วริคราวฺนภิยตำหนิ ตริตำหนิยมฺ (ฤทเวท 10/1/3)

สล็อตออนไลน์
ความหมายก็คือว่า พระวิษณุ ภัควันผู้สูงสุด ปรากฏในรูปของพระรามอวตารผู้ซึ่งหากแม้เป็นพระเจ้า ก็ยังทรงลงมาปรากฏในลักษณะของมนุษย์
ปรมฺ ปุรโศ ราโม ทศรถิ พิรภูเขาว
ความหมายก็คือว่า พระวิษณุภัควัน ท่านทรงปรากฏเป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ชื่อว่าราม
อิน เก นาม อเนก อชุป มอิ นริป เกหว สวมฺตำหนิ อนุรูป
โช อนนฺท สินฺธุ สุข ราสิ สีมือเต ตริโลก สุปโส
โส สุขธมฺ นาม อภิราม อขิล โลก ทายก วิศราม
คุณลักษณะทั้งหมดทั้งปวงกลุ่มนี้ สามารถจะนำเข้าไปเพิ่ม ต่อนามของพระเจ้าเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นไม่สามารถที่จะจะนำไปเพิ่มเติมอีก ต่อคนเดินดินสามัญได้ พระเจ้าทรงปรากฏท่านอยู่ทุกแห่งหน รวมทั้งคำว่า ราม แสดงถึงการปรากฏท่านอยู่ทุกแห่งทุกหน
รามนฺเต สรว ภสูเตศุ สถลาว จเรศุจ
อนฺตรโคลนฺ สวรูเปน ยจฺ ราเมติเรื่องเต

jumboslot
ความหมายก็คือว่า ท่านผู้ซึ่งปรากฏอยู่ในมนุษย์ทุกคน ทรงเป็นอยู่หรือสิ่งอื่นๆที่พวกเราเรียกว่าราม พระรามทรงเกิดมาในฐานะ เป็นอวตารปางหนึ่ง ทรงตั้งธรรมะของผู้คนขึ้น (ศาสนา) นิสัยอันโดยความเป็นจริงของท่าน ทำให้ทราบแจ้งลักษณะทุกรูปแบบของชีวิต ปัญหาทุกๆอย่างสามารถจะปรับปรุงได้โดยการศึกษาเล่าเรียนลักษณะนิสัยและก็แนวทางดำเนินชีวิต ของท่าน ปัญหานั้นบางครั้งอาจจะเกิดเรื่องส่วนตัว ส่วนครอบครัว หรือสังคม หรือทางด้านการเมือง
ตามหลักทฤษฎีวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย แนวคิดทุกๆอย่างจะมีค่าก็เมื่อแนวคิดนั้นสามารถประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ดังนั้น พระรามผู้ช่วยให้วัฒนธรรมไม่เป็นอันตราย ได้แสดงถึงวัฒนธรรมประเทศอินเดียที่จริงจริงอย่างแม่นยำจากเยาว์วัยจนตราบเท่าถึง ท่านทรงเป็นผู้ดูแล ตามพระหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์พูดว่า เด็กชายผู้สัมผัสเท้าของบิดามารดา รวมทั้งคุณครูคุณครูในรุ่งอรุณตรู่ จะได้รับพรอันเป็นเยี่ยมแก่, วรรณะ, สุขะ,พลังที่ดี พระรามภัควันทรงเริ่มวันของท่านโดยการสัมผัสบาทของพระบิดามารดา รวมทั้งคุณครูของท่านด้วยเหมือนกัน
ปรตกาล อุถิเก รฆุที่นาถ มาตา ปิต ลุกรุ นวนฺหิ มถ
แบบอย่างที่ความจงรักของท่าน ที่มีต่อมารดาพ่อ เป็นเอกภาพมากมายซึ่งทั้งโลก ไม่มีได้แก่นั้นอื่นใด ที่พวกเราสามารถจะค้นหาได้ พระแม่เลี้ยงของท่านไกเกยี บังคับพ่อของท่านว่า ควรส่งพระรามไปอยู่ป่า แทนที่จะมอบอาณาจักรให้แก่ท่าน ท่านทรงบอกตอบด้วยความยินดี และก็อาจหาญว่า
อหหิ วกระทั่งทุ ราชาห ปเตยมฺปิ ขว้างวเก
ภกฺศเยยมฺ วิศนฺตี ขยนมฺ ปตฺเยมฺปิ จรที่ไว
ความหมายก็คือว่า เฮ แม่ ผมสามารถที่จะเชื่อฟังคำบัญชาของพระพ่อของข้าพระพุทธเจ้า ถ้าหากท่านขอให้ข้าพระพุทธเจ้า กระโจนลงไปในกองไฟ หรือกินยาพิษ หรือให้กระโจนลงไปในสมุทรลึกความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อแม่ ก็มีความจำเป็นเท่าๆกันแบบเดียวกัน หากแม้คุณแม่เลี้ยงไกเกยี สั่งให้พระองค์เสด็จไปอยู่ในป่า แต่ว่าเมื่อแม่ทั้งปวงสามองค์ แล้วก็พระภรต เดินทางไปยอดเยี่ยมท่านที่จิตรข้าตก่อนอื่น ท่านทรงเจอแล้วก็ทักพระแม่เลี้ยงไกเกยี หากแม้แม่ของท่านเองทรงประทับอยู่ในที่นั้นก็ตาม
ปรถยนต์มฺ ราม เภนโต ไกกยี สรล ศุภยมฺ ภกฺติเตียนมาตำหนิ เภยี ที่อรัณยกานท์ เมื่อพระลักษณ์ ยกย่องสรรเสริญ พระภรต แล้วก็กล่าวคำดูถูกดูถูก พระนางไกเกยี พระราม พูดขึ้นโดยทันทีว่า
น เตสมภ มธยม ตาต คเรหิตฺวย เรื่องยนฺเชื้อเชิญฺ
ตวไม่ขยวกู ทุ่งนาถสยา ภารตสยา กกลบฺกุรุ
เฮ น้องชาย ท่านไม่ควรที่จะดูถูกคุณแม่ไกเกยีของท่าน แต่ว่าท่านควรจะชื่นชมพระภรต ผู้จงรักภักดี “ความ รักของพระรามอย่างญาติพี่น้องนั้นบริสุทธิ์สะอาด เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่สำหรับความรักปลอมที่เห็นแก่ตัวสมัยใหม่ของยุคนี้ ที่แพร่อยู่ในกลุ่มญาติ”
เมื่อการตั้งพระรามขึ้นครองราชย์ได้ประกาศออกมา สามัญชนที่กรุงอโยธยา มีความปลาบปลื้มปีติยินดีกันทั่วทุกคน แม้กระทั้งพืชพันธุ์ ดูเหมือนจะแฮปปี้ แม้กระนั้นพระรามกลับเศร้าเสียใจลงอย่างทันควัน เพราะเหตุว่าท่านทรงมองดูไปมองไม่เห็นพระภรต แล้วก็ศัคุกธาน
ชนฺเม เอก สงฺสพฺไภ โภชนฺ สยนฺ เก ลิล กิรยี
บริสุทธิ์ พนส ยหู อนุชิต เอกู ผสมธู วิหยี พเรหิ อภิเศเรา
ตั้งแต่พวกเราทั้งผองสี่ญาติพี่น้องเกิดขึ้นมาร่วมกัน พวกเราเล่น กินรวมทั้งมีเพศสัมพันธ์ร่วมกัน กระผมกำลังขึ้นครองราชย์สำหรับการที่ลูกพี่ลูกน้องทั้งคู่ไม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้ยังไง แบบอย่าง อีกแบบอย่างหนึ่งของความรักแล้วก็ความรู้สึกชอบพอ ฉันพี่น้องของท่านที่เพียงพอจะหาได้ส่วนตัวเรา เมื่อพวกเรามองเห็นพระรามทรงกลุ้มใจ รวมทั้งน้ำพระเนตรตกลงมาในขณะพระลักษณ์ ทรงล้มลงสิ้นพระสติ ภายหลังถูกศรของก้อนเมฆทุ่งนาถ ในสนามรบ
ชเถ คละเคล้าฺข พินุ ขค อติเตียนโทน มนิ พินู ผนิ กริวาร การ หิน
อสฺมมฺ ชีวนฺ พนฺธุ พินโตหิ โชชาร ไตว ชิย ว โมนิ
เฮ ลักษณ์ ไม่มีคุณเสียแล้ว สภาพการณ์ของฉันก็ดังนกตัวหนึ่งที่ไม่มีขนอย่างกับช้างที่ไม่มี งวง หรือเสมือนงูที่ไม่มีหัว ถ้าเกิดพระผู้เป็นเจ้าอยากให้ฉันมีชีวิตอยู่ในภาวะแบบนี้แล้ว ฉันย่อมไม่คิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ “ คุณลักษณะ ของพี่ที่จริงจริงเป็นให้ความนับถือ แก่ญาติของ ท่าน อย่าได้เหยียดหยามญาติที่อนาถาอื่นๆควรสละชีวิตของท่านเอง เพื่อผลดีลูกพี่ลูกน้องของท่านฯลฯ “ คุณลักษณะทั้งสิ้นเหล่า นี้ พวกเราศึกษาค้นพบได้ในพระราม ดังที่ปรากฏในคู่มืออันศักดิ์สิทธิ์ เมียต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผัวของคุณแล้วก็ผัวก็ควรจะเชื่อถือในเมียด้วยเหมือนกัน นางสวรูปนัขรา หากแม้คุณจะแต่งตัวคุณเองอย่างงดงามรวมทั้งรับรองที่จะสมรสกับพระราม ท่านไม่รับคุณไหมฟังแม้กระทั้งคุณบอก แล้วก็ลงอาญาคุณโดยผ่านทางลักษณ์ ที่จริงแล้ว หน้าที่อันแรกรวมทั้งสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งสิ้นก็คือว่าในชีวิตของท่านมี เพศหญิงที่งดงามเยอะมาก เป็นต้นว่า สรวรูปนคร แม้กระนั้นท่านก็ไม่ทรงสนพระทัย ต่อความสวยของหญิงพวกนั้น แล้วก็ท่านทรงมั่นคงอยู่ในพระมเหสีของท่านเอง แบบอย่างอีกแบบอย่างหนึ่งที่ท่านทรงสัตย์ซื่อต่อพระมเหสีของท่านซึ่ง พวกเราสามารถจะมองเห็นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ เมื่อมีข้อแนะนำต่อท่านให้มีการแต่งงานครั้งลำดับที่สองได้โดยทำพิธีการอัศวก้อนเมฆ เมื่อท่านจากพระนางสีดาไปครั้งลำดับที่สอง แต่ว่าท่านทรงนำเอารูปที่เป็นทองของคุณ แทนคุณ เป็นเมื่อท่านทรงส่งพระสีดาไปอยู่ป่า ท่านเองก็ทรงดำรงชีพ เหมือนดังท่านประทับอยู่ในป่า หากแม้ท่านจะทรงอยู่ในวังก็ตาม ลักษณะนิสัยของท่านนั้นยอดเยี่ยมยิ่ง

slot
อาจารย์ผู้มีอุดมการณ์นั้นเป็นผู้ซึ่งมีเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ของเขา แล้วก็มีความคิดว่าเป็นหนี้บุญคุณแก่ลูกศิษย์ที่มารับใช้เขา โน่นเป็นเขาจำเป็นจะต้องปฏิบัติต่อลูกศิษย์ด้วยความรัก เมื่อพระหนุมาน ผู้มีอิทธิพลกลับมาเจอพระรามภายหลังจากเดินทางไปค้นหาพระนางสีดาในเกาะลังกา พระรามทรงมีความรู้สึกรักหนุมาน รวมทั้งน้ำตาออกมาจากพระเนตรของท่านด้วยความขอบคุณมาก แล้วก็ท่านพูดว่า
ปรตี ความช่วยเหลือเกื้อกูล ขลุกโตรา สนฺมุก โหเย น สกตฺ มนฺโมรา
สุน สุต โตหิ อุรนไม นหิน เทขอุน กรี วิจาร มน มหิน
ถึงแม้ภายหลังเอาชนะ การรบกับทศกัณฐ์รวมทั้งพวกเรา (พระราม) มิได้ลืมลิงทั้งหลายแหล่ แต่ว่าท่านทรงให้เกียรติลิงแต่ละท่าน รวมทั้งชมเชยลิงพวกนั้นซ้ำซากจำเจด้วยเหตุนี้ มันมีความหมาย สำหรับมนุษย์เราที่ว่า ถ้าแม้มีเงินมีทอง หรือได้รับการเชิดชูให้อยู่ในตำแหน่งที่สูง เขาไม่เหมาะที่จะดูถูกดูถูกดูแคลนคนใต้บัญชาการรวมทั้งควรจะให้เกียรติแก่พวกเขาเหล่านั้นตาม ช่องทาง พระรามแยกท่านเองออกมาจากพระนางสีดา เพียงแค่เพื่อพลเมืองของท่านเป็นสุข แม้กระนั้นไม่ใช่เนื่องจากว่าเหตุผลที่เห็นแก่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หากแม้พระนางสีดา เป็นผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งเป็นสตรีในอุดมการณ์ เรื่องราวได้เขียนไว้ในรามจริตมานัสดังตั้งแต่นี้ต่อไป
สเนหมฺ ดยมฺ จ เสาร่ำรวยมฺ จ อปิว ชนกิมปิ
อรธนย โลกกาสย มนฺชจโต ท้องนาสติเม วยถ
เพื่อจะทำให้พสกนิกรมีความสุขใจ เราฯ ไม่รีรอที่จะแยกตัว เราฯ เองออกมาจากพระนางสีดาคนบริสุทธิ์ ถึงแม้ว่าเราฯ จะเป็นทุกข์ทรมาทรกรรมเพียงแต่ไหนก็ตาม อันที่จริงแล้ว อันนี้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเขาจำเป็นจะต้องเอื้อเฟื้อความผาสุขของเขา เพื่อคุณประโยชน์สุขของพสกนิกรของท่าน ท่านทรงพร้อมที่จะทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง เพื่อรักษาธรรมะเอาไว้
พระรามได้ทรงรับที่จะเสด็จไปอยู่ป่าตรงเวลา 14 ปี ด้วยความปลื้มปิติ เพื่อไม่ให้ครอบครัวผิดใจกัน ทั้งๆพระลักษณ์ได้ร้องขอท่านครั้งแล้วครั้งเล่า ให้แย้งคำแนะนำของแม่ไกเกยี เพื่อรักษาความสงบสุขในหมู่ประชาชนด้วย ท่านก็เลยได้แยกท่านเองออกมาจากพระเครือญาติของท่าน พระรามทรงทำท่านเองให้เป็นตัวอย่างแก่มนุษย์ ราวกับความประพฤติปฏิบัติของท่านเอง คราวนี้
ลักษณะนิสัยของพระรามนั้น บอกให้เห็นได้ชัดแจ้งว่า เด็กควรจะเชื่อฟัง และก็ให้ความยำเกรงต่อบิดามารดาของเขา ไม่สมควรอิจฉา ต่อพี่ชายน้องชาย หรือพี่สาวน้องสาว และก็เพื่อจะจบการทะเลาะในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง เขาควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุขความสบายของเขาเอง และก็อารมณ์ที่เห็นแก่ตัวของเขา
ร่มโพธิ์ของพระราม เปิดไว้สำหรับผู้จงรักภักดี ที่ไปเฝ้าท่าน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ รวมทั้งด้วยความจงรักอันสะอาดไม่มีตราบาป ในสายพระเนตรของพระรามแล้ว มันเป็นบาปอันยิ่งใหญ่ ที่จะรังควานวัวหรือพราหมณ์ให้ได้รับความเจ็บอีกทั้งทางร่างกายรวมทั้งจิตใจ
โกตำหนิ วิปรวธ ลาคหิ ชหุ อายมฺ สรนฺ ตชวูน นหิ ตหุ
ความหมายก็คือว่า ถ้าเกิดบุคคลบางบุคคลทำชั่วอันหนักมากมาย โดยการฆ่าพราหณ์คนหนึ่งแม้กระนั้นถัดมาคราวหลัง สำนึกถึงบาปได้ และก็กลับมาหาเราฯ แล้วเราฯ จะกอดเขาไว้ภายในอ้อมกอดด้วยเหตุว่าไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าอีกแล้ว ท่านโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดี ดังคำพูดต่อแต่นี้ไป
ยควตร ลิขิตมฺ ภาเล ตนฺโคลนริศโย ไนว ชายเต
ศรเต ศรีราม ทศนมฺ เปรม นิรภาร เจตสมฺ
ความหมายก็คือว่า หากแม้จุดหมายของบุคคลนั้นได้ระบุเอาไว้ก่อนแล้ว ตามบาปของเขาก็ตาม แต่ว่าพระรามผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก หากบุคคลนั้นไปพบท่านด้วยความจงรักภักดีอันเต็มเปี่ยม บุคคลนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตบาปของเขาได้โดยการไปหาท่านด้วยเลื่อมใสอัน เต็มเปี่ยม ทางที่วนเวียน สามารถทำให้ตรงจากที่ปรารถนาได้มันควรจะเป็นเชื่อถือรวมทั้งความซื่อสัตย์ที่แรงกล้ามากมาย

Tagged: ,

Written by tbvezzzz